เกี่ยวกับเรา

ตอบโจทย์ทุกความต้องการที่ PEAShopping

24/7

สั่งซื้อได้ 24 ชม. ตลอด 7 วัน ไม่มีวันหยุดราชการ

รับประกัน

รับประกันคุณภาพสินค้าจากการใช้งานโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ชำระเงินได้เอง

ไม่ต้องมาชำระที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จัดส่งถึงมือคุณ

รอรับสินค้าที่บ้าน ไม่ต้องมารับที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตามคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ พ.(ก) 144/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขยายผลงานนวัตกรรมต่อเนื่องจากโครงการ PEA Innovation Hub (BiSME Platform , PUPAPLUG และ iReka ) ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดย iReka พัฒนากระบวนการ และช่องทางจำหน่าย PEA’s Product Innovation ให้ออกสู่เชิงพาณิชย์ โดยเริ่มทดสอบกระบวนการขายแล้วที่ กฟภ.รังสิต เป็น Pilot Site รวมทั้งจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง https://peashopping.com โดยมีคณะทำงานขยายผลงานนวัตกรรมฯ (iReka) ประกอบด้วย

  1. นายพิสุทธิศักดิ์ ดุลยภาพัชร์ รก. กกฟ.1 ฝกร. รผก.(กบ) Business Analyst
  2. นายคมพิสิฐ ประสาท รก. กอพ. ฝพจ. สดท. ผวก. Product Management
  3. นายจักรกฤษณ์ เบญจกิจ วศก. 6 กสร. ฝนศ. ผรก.(ย.) Developer
  4. นางสาวปรียาภรณ์ ดาวรุ่งโรจน์ นบช. 5 ผรอ. กรด. ฝกง. รผก.(บ) Accounting & Marketing

โดยให้นาย ทิตติ ตระกูลสินทอง วศก. 11 สดท. ผวก. เป็นประธานคณะทำงานขยายผลงานนวัตกรรมต่อเนื่องจากโครงการ PEA Innovation Hub (BiSME Platform , PUPAPLUG และ iReka )