ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ Web Application PEASHOPPING และนโยบายความเป็นส่วนตัว

Terms of Use & Privacy Policy

คำนิยาม

  “PEA” หมายถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ขายและเป็นผู้ให้บริการเว็บ แอปพลิเคชันนี้
  “ผู้ใช้” หมายถึง ผู้ที่ใช้บริการเว็บแอปพลิเคชันที่เป็นผู้ให้บริการจำหน่ายสินค้า หรือบริการ

  “เว็บแอปพลิเคชัน” หมายถึง Web Application PEASHOPPING ที่ให้บริการต่าง ๆ แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้า หรือบริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ Web Application PEASHOPPING

1. หน้าที่ของผู้ใช้

1.1 ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามวิธีที่ PEA กำหนด เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ก่อนใช้บริการ

1.2 ผู้ใช้มีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของผู้ใช้ และผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้การใช้งานบัญชีหรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้น 

1.3 ผู้ใช้ต้องแจ้งให้ PEA ทราบทันทีเมื่อบัญชีของผู้ใช้ถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเมื่อมีการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ ทั้งนี้ PEA จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในกรณีดังกล่าวทั้งสิ้น เว้นแต่เหตุเกิดจาก PEA

1.4 ผู้ใช้ที่เป็นผู้ให้บริการจำหน่ายสินค้า หรือบริการจาก Web Application PEASHOPPING ยินยอมชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการทำรายการผ่าน เว็บแอปพลิเคชันให้แก่ PEA  

1.5 ผู้ใช้ที่เป็นผู้ซื้อสินค้า หรือบริการจาก Web Application PEASHOPPING ยินยอมที่จะชำระค่าสินค้า หรือบริการ ผ่านเว็บแอปพลิเคชันให้แก่ผู้ใช้ที่เป็นผู้ให้บริการจำหน่ายสินค้า หรือบริการจาก Web Application PEASHOPPING ก่อนได้รับสินค้า และบริการทุกครั้งตามอัตราที่ผู้ใช้ที่เป็นผู้ให้บริการจำหน่ายสินค้า หรือบริการจาก Web Application PEASHOPPING กำหนด 

1.6 ในกรณีที่ PEA แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ Web Application PEASHOPPING ตามข้อ 2.2 มีผลทำให้ผู้ใช้ที่เป็นผู้ให้บริการจำหน่ายสินค้า หรือบริการจาก Web Application PEASHOPPING ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือมีภาระความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ผู้ใช้ที่เป็นผู้ให้บริการจำหน่ายสินค้า หรือบริการจาก Web Application PEASHOPPING มีสิทธิยกเลิกการใช้บริการตามขั้นตอนและวิธีการที่ PEA กำหนด 

2. สิทธิของ PEA 

2.1 PEA มีสิทธิปฏิเสธการสมัครเข้าเป็นสมาชิก ยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือระงับการใช้บริการของ  ผู้ใช้ได้ตลอดเวลา เมื่อปรากฏว่ามีเหตุขาดคุณสมบัติ ละเมิดข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งาน ละเมิดมาตรการความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือเหตุเกิดจากการกระทำใด ๆ ที่ทำให้ PEA ได้รับความเสียหาย 

2.2 PEA มีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ Web Application PEASHOPPING ที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าสินค้า หรือบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการทำรายการผ่านเว็บแอปพลิเคชัน โดย PEA จะแจ้งให้ผู้ใช้ที่เป็นผู้ให้บริการ Web Application PEASHOPPING ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าสิบห้า (15) วัน ด้วยการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และผ่านบริการเว็บแอปพลิเคชัน หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด 

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านของฟีเจอร์ (Feature) หรือฟังก์ชัน (Function)    การทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าสินค้า หรือบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการทำรายการผ่านเว็บแอปพลิเคชัน PEA มีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ Web Application PEASHOPPING โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

2.3 PEA จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้ใช้ รายละเอียดตามหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

3. กฎหมายที่ใช้บังคับและเกี่ยวข้อง

หากมีข้อพิพาทใดเกิดขึ้นจากการให้บริการของ PEA อันเนื่องมาจากเว็บ แอพลิเคชันนี้ ผู้ใช้ และ PEA ตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาท   

4. การบอกกล่าว

การติดต่อ การทวงถาม คำบอกกล่าว หรือการแจ้งใด ๆ ตามข้อตกลงนี้ ให้ดำเนินการผ่านเว็บแอพพลิเคชันหรือโดย E-mail โดยให้มีผลในวันและเวลาทำการที่การติดต่อนั้นได้เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายผู้รับ