ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ Web Application PEASHOPPING และนโยบายความเป็นส่วนตัว

หนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 

**ผู้ใช้ที่เป็นผู้ให้บริการจำหน่ายสินค้า หรือบริการ กับ ผู้ใช้ที่เป็นผู้ซื้อสินค้า หรือบริการ** 

1. ประเภทข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ประเภทเจ้าของข้อมูลสถานะรายการข้อมูล
ผู้ใช้ที่เป็นผู้ให้บริการจำหน่ายสินค้า หรือบริการข้อมูลของนิติบุคคล– ชื่อบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด – เลขประจำตัวผู้เสียภาษี – ที่อยู่ – หมายเลขบัญชีธนาคาร – ชื่อ- นามสกุล ผู้ดูแลประจำร้าน – หมายเลขโทรศัพท์ – E-mail – อัตราค่าสินค้า หรือบริการ
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดา– ชื่อ- นามสกุล ผู้ดูแลประจำร้าน – เลขประจำตัวประชาชน – ที่อยู่ – หมายเลขบัญชีธนาคาร – หมายเลขโทรศัพท์ – E-mail – อัตราค่าสินค้า หรือบริการ
ผู้ใช้ที่เป็นผู้ซื้อสินค้า หรือบริการข้อมูลของนิติบุคคล– ชื่อบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด – เลขประจำตัวผู้เสียภาษี – ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า – ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน – หมายเลขโทรศัพท์ – E-mail – คำสั่งซื้อสินค้า หรือบริการ – รายการสินค้าที่อยากได้
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดา– ชื่อ- นามสกุล ผู้ซื้อสินค้า หรือบริการ – เลขประจำตัวประชาชน – ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า – ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน – หมายเลขโทรศัพท์ – E-mail – คำสั่งซื้อสินค้า หรือบริการ – รายการสินค้าที่อยากได้

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ลำดับวัตถุประสงค์ฐานทางกฎหมาย
(ก)– เพื่อยืนยันตัวตนในการเป็นผู้ให้บริการให้บริการจำหน่ายสินค้า หรือบริการจาก Web Application PEASHOPPING – เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน – เพื่อจัดส่งสินค้าหรือบริการ – เพื่อปรับปรุงพัฒนาสินค้า บริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน Application PEASHOPPING – เพื่อการบริการหลังการขาย – เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ – เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการฐานสัญญา
(ข)– เพื่อการดำเนินการตามภารกิจของราชการฐานภารกิจของรัฐ
(ค)– เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือน – เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขายฐานความยินยอม

3. การขอความยินยอม

เจ้าของข้อมูลที่ได้ให้ความยินยอมแก่ PEA ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย     ตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 (ค) จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยสามารถแจ้งถอนความยินยอมผ่านทางแอพลิเคชันทั้งนี้ การถอนความยินยอม ไม่กระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากถอนความยินยอม อาจได้รับผลกระทบ เช่น ไม่ได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ หรือไม่ได้รับการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่เหมาะสมกับผู้ใช้งาน เป็นต้นกรณีผู้ใช้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (ผู้เยาว์) หรือมีข้อจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือบุคคลที่กฎหมายกำหนด ในการให้ PEA เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้  หาก PEA ทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือบุคคลที่กฎหมายกำหนด PEA จะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์

4. วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

PEAจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

PEA เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ดังต่อไปนี้

  • เซิร์ฟเวอร์ PEA ในประเทศไทย 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

PEA อาจเปิดเผยข้อมูล หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้กับบริษัทในเครือ PEA หน่วยงานราชการ และ/หรือคู่ค้าทางธุรกิจอื่น ๆ ที่ร่วมดำเนินการและปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้กระทำได้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแอปพลิเคชันนี้ นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวข้างต้น PEA จะขอความยินยอมจากผู้ใช้ก่อน โดย PEA อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีดังต่อไปนี้

5.1 ให้กับบุคคล หน่วยงาน องค์กร นิติบุคคลใด ๆ ภายนอก ซึ่งมีสัญญาอยู่กับ PEA หรือมีความสัมพันธ์ด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาและภาระหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการติดต่อประสานงานอันเกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่หรือตำแหน่งของผู้ใช้

5.2 ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ผู้ใช้ให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ต่อบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ 

5.3 ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อติดต่อและประสานงานในการให้บริการสินค้าหรือบริการ

5.4 ให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย หรือที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรมควบคุมโรค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด และศาล เป็นต้น หรืออาจเปิดเผยเพื่อใช้ในการดำเนินการตามภารกิจของราชการ

ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ PEA จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผย และปฏิบัติตามมาตรฐานตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

PEA จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ผู้ใช้เป็นลูกค้าหรือ   มีนิติสัมพันธ์อยู่กับ PEA หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น เว้นแต่ มีกฎหมายกำหนดไว้ PEA จะลบ ทำลาย หรือ    ทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ 

7.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

7.2 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

7.3 สิทธิในการลบ ทำลาย หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้

7.4 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

7.5 สิทธิในการขอรับหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง

7.6 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

7.7 สิทธิในการคัดค้าน

7.8 สิทธิการได้รับแจ้งข้อมูล

โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pea.co.th/peapdpa

8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

PEA จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control) เพื่อธำรงไว้ซึ่งการรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด
PEA จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระบบเครือข่าย PEA (PEA Network) ซึ่งมีการตรวจสอบ คัดกรอง ควบคุม และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Firewall) รวมถึงมีการเข้ารหัสตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (Security Socket Layer: SSL)

9. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

PEA อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยผู้ใช้สามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ PEA

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 02 มิถุนายน 2565

10. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการเสนอสินค้า บริการ และการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับลูกค้าของ PEA เท่านั้น หากผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ PEA การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่ง PEA ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

11. การติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

หากผู้ใช้แอพลิเคชันจะร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล    ส่วนบุคคล หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ โปรดติดต่อ ดังนี้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชัน โปรดติดต่อที่

นายพิสุทธิศักดิ์ ดุลยภาพัชร์

PEA INNOVATION HUB

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 

200 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร : 02-590-5512

E-mail : pea2and3@gmail.com

ข้อสงสัยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับนโยบายต้องการร้องเรียน หรือแจ้งปัญหา โปรดติดต่อที่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 

200 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร : 02-009-6838

PEA Call Center: 1129

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)

โทร : 02-590-5024

E-mail : dpo@pea.co.th

 ผู้ใช้ได้อ่านเงื่อนไขการสมัครสมาชิก และยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ให้แก่ PEA เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงและไม่ได้มีการนำข้อมูลของบุคคลอื่นมาใช้แต่อย่างใด รวมถึงผู้ใช้ได้อ่าน และเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ Web Application PEASHOPPING และหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) แล้ว